Monokai Bright

ST2 Monokai theme lookalike

Author Name: 
Antonio Greco

Author's Website:
https://github.com/agreco/monokai-bright

Download Monokai-Bright.xml